Dia Internacional contra la Violència i l’Assetjament Escolar

Esta entrada también está disponible en: Aragonés Català Español Français English

INACCIÓ

T’haig de dir una cosa. No és fàcil de comptar. La meua ment ha esborrat molts dels detalls, però recordo que estava al pati de l’escola i recordo molt bé la cara de la meua companya. No recordo què havia passat, no sé què va desencadenar aquella situació, però com més ho penso, més esgarrifosa em resulta.

Ella estava al centre del pati i molts companys van començar a escopir-li. Les escopinyades se succeïen en la seua cara, un darrere de l’altre. Crec que l’atreviment dels primers va animar a uns altres a seguir els mateixos passos i escopir també. Em recordo de la seua cara roja i dels ulls plorosos coberts per la saliva dels altres i recordo que caminava ferm cap a l’eixida per marxar-se d’allí com més aviat millor.

M’esforço per oblidar-ho. A penes suporto la vergonya que em causa. Jo no vaig escopir. No li vaig escopir a la cara, però tampoc vaig fer res per a defensar-la. Això m’avergonyix profundament.

La veritat és que ja en aquell moment, no vaig comprendre la situació. Sempre he anat molt a la meua bola i segurament aquell dia, un més de molts, també estava a la meua bola. Probablement per això no recordo què va provocar que arribéssim a est punt.

Li dono voltes i em ve tota l’estona una pregunta al cap: Què més dona com comencés allò? Què podria haver fet aquella noia de 12 anys que mereixés la humiliació a la qual la van sotmetre els companys de classe? Què cal fer a un pati perquè no et quede més remei que sofrir desenes d’escopinyades caient-te a la cara?

No sé a tu, però a mi no em convenç cap resposta. Si a mi em costa escriure-ho, t’imagines el mal que va haver de fer-li a ella? T’imagines haver-ho passat tu?

 width=

La Unesco ha designat un dia com el Dia Internacional contra la Violència i l’Assetjament a l’Escola (continua llegint per descobrir quin), però tu vas a classe tots els dies i jo crec que el millor seria que tots i cadascun fossen el dia contra l’assetjament a l’escola. Ningú s’ho mereix.

Descripció

La Unesco va designar el primer dijous de novembre de cada any com a Dia Internacional contra la Violència i l’Assetjament a l’Escola, inclòs el Ciberassetjament, reconeixent així que la violència en l’entorn escolar en totes les seues formes (bullying) atempta contra els drets dels nens i els adolescents, la salut i el benestar. La Unesco fa una crida als estats membres, a organitzacions internacionals i regionals interessades, així com a la societat civil, incloses les organitzacions no governamentals, les persones i altres parts interessades a prestar ajuda a la promoció, organització i celebració d’aquest dia internacional.

L’objectiu és sensibilitzar a les persones sobre el problema de la violència en xarxes i el ciberassetjament i les seues conseqüències, i sobre la necessitat de posar-hi fi. També apel·la als membres de la comunitat educativa, a les autoritats i a sectors relacionats com el de les tecnologies, a posar atenció en eix problema per incitar-los a contribuir a la prevenció de la violència en línia, en la intenció de garantir la seguretat i el benestar de nens, nenes, adolescents i joves.

Més informació:

 class=
Pàgina web de la Unesco

Els continguts i objectius d’aquesta proposta coincidixen parcialment en els del Dia Internacional de l’Educació (24 de gener) i el Dia Internacional de la Zero Discriminació (1 de març).

A Aragó

A la nostra comunitat autònoma existix des de 2018 un Observatori Aragonès per la Convivència i contra l’Assetjament Escolar. Es tracta d’un òrgan col·legiat, de caràcter consultiu, d’assessorament i participatiu, que té com a objectiu afavorir la convivència positiva i la resolució constructiva dels conflictes que es generen a la comunitat educativa, en especial atenció a les situacions d’assetjament.

Hi ha un telèfon contra l’assetjament escolar 900 100 456 habilitat pel Govern d’Aragó. Funciona 24 hores els 365 dies de l’any.

Un detall

La pàgina de la Unesco dedicada a eix Dia Internacional oferix visions paral·leles, relacionades en la prevenció de conflictes i males pràctiques a l’aula. És molt interessant per anar una mica més allà, el document sobre la violència de gènere a les aules.

Una reflexió

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de l’ONU advoca per una educació inclusiva i equitativa de qualitat. Això serà inviable mentre els estudiants continuïn sofrint la discriminació o experimenten violència per motius d’identitat de gènere i orientació sexual real o aparent.

La Unesco dona suport a accions de prevenció i combat com a respostes del sector educatiu a la violència i l’assetjament homofóbicos i transfòbics, ja siguen físics o psicològics. Eixes respostes han de ser fermes des de la comunitat educativa, però la base està a l’educació primària.

Propostes per al professorat

Per afectar a la convivència a l’aula i al desenvolupament normal del curs, incidint directament sobre el compliment d’objectius curriculars, l’assumpte tractat en aquest Dia Internacional té una transversalitat evident i precisa d’una atenció contínua a l’aula i en el centre.

Es recomana el treball específic en relació amb aspectes com els esmentats en els paràgrafs anteriors sobre violència de gènere, homofóbica i transfòbica i, per descomptat, el treball a l’aula a partir de documents audiovisuals com els següents:

Es proposa també buscar i comentar notícies relacionades en l’assetjament escolar, no necessàriament (o no en exclusiva) sobre successos concrets, sinó també sobre iniciatives per neutralitzar i prevenir el problema.

Per exemple, informes i balanços  (notícia a l’Herald d’Aragó). O també, notícia sobre una trobada d’alumnat ajudant per a la convivència a l’IES Pablo Gargallo de Saragossa.

Es recomana no perdre contacte en diferents campanyes que, a l’entorn de les Nacions Unides, fonamentalment en relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, es presenten de manera periòdica.

Eixa proposta reforça l’impuls al desenvolupament de valors que fomenten la igualtat efectiva entre homes i dones i la prevenció de la violència de gènere, i dels valors inherents al principi d’igualtat de tracte i no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, fomentant l’aprenentatge de la prevenció de qualsevol mena de violència i la resolució pacífica de conflictes. També ajuda a promoure i difondre els drets dels nens a l’àmbit educatiu.

Participa de principis metodològics com l’atenció a la diversitat dels alumnes i una especial atenció a la intel·ligència emocional, promovent un clima d’aula i de centre que afavorisca l’equilibri personal i unes relacions personals basades en els valors fonamentals de convivència, des de la prevenció de conflictes i la resolució pacífica d’aquests, així com la no violència de tots els àmbits.

Objectius que ajuda a complir esta proposta

ESO:
  • Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg, afirmant els drets humans i la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns d’una societat plural, i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.
  • Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre homes i dones, així com qualsevol manifestació de violència contra la dona.
  • Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions en els altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes.
Batxillerat:
  • Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència cívica responsable, inspirada pels valors de la Constitució espanyola, així com pels drets humans, que fomente la corresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa.
  • Consolidar una maduresa personal i social que els permeta actuar de manera responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials.
  • Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar críticament les desigualtats i discriminacions existents, i en particular la violència contra la dona i impulsar la igualtat real i la no discriminació de les persones per qualsevol condició o circumstància personal o social, en atenció especial a les persones funcionalment diverses.

Matèries en les quals pot vincular-se

  • Valors ètics. (ESO, 1r i 2n cicle)
  • Educació per a la ciutadania i els drets humans. (ESO, 2n cicle)
  • Batxillerat: A assignar en funció de la modalitat.

Desenvolupament de competències

  • Competències socials i cíviques.