Dia de la Zero Discriminació

Esta entrada también está disponible en: Aragonés Català Español Français English

NO ÉS FÀCIL SER VERD

Soc un gos verd. Que sí, que sí. Soc gos i soc verd. Soc un husky siberià verd. En comptes de tenir eix pelatge blanc i negre típic dels huskies, el meu és verd. No ho he escollit jo, no és que em tenyisca ni res. És sol que vaig néixer així sense jo poder fer res sobre est tema. És a dir, que soc un gos verd.
Normalment, tothom vol als gossos com a jo: grans, forts, actius, protectors del ramat. Excepte que sigues verd. Si ets verd, a tothom li és igual que sigues gran, suau, el més fort, el més actiu i que protegisca el ramat com mai ningú havia protegit la teua família perquè, abans de res, ets verd.
Ho sé perquè ho he viscut a les meues carns. Una família em va adoptar fa uns anys i vaig intentar ser el millor gos del món: el més lleial, el millor amic de tots i disposat a tot per ajudar a qualsevol familiar del noi que em va adoptar. Però quan la seua jaia em va veure, tot el meu esforç li va donar completament igual: “Però com protegiràs tu a la meua família? No veus que ets verd?”.
I tenia raó. Si m’hagués dit que era mal gos, hauria pogut rebatre-ho. Li hauria dit que seguisco el credo del gos al peu de la lletra i que mai se m’ha conegut per deixar al meu ramat desprotegit. Però no va dir això, va dir que era verd, i davant d’aquest fet irrefutable, no vaig saber què dir. Així que vaig haver d’anar-me d’aquella casa.
Si m’haguessen sortit les paraules, m’hauria agradat dir-li que, encara que siga verd, soc tan gos com qualsevol altre, rotlle, bordo, em pujo al sofà per descansar i ensumo igual que qualsevol. El verd només és un color que, per motius externs al meu control, ha acabat al meu pelatge.
M’hauria encantat dir-li-ho, però quan veig aquesta cara de fàstic i sorpresa dissimulats que em posen de vegades, em quedo sense paraules. Què els deixaries anar tu? Els diries que intentessen deixar de mirar-te el pelatge i procuressen conèixer-te? Costa molt convèncer-los perquè se’ns ha ensenyat a tots que un gos verd és una cosa rara, segur que has sentit l’expressió? Ets més rar que un gos verd. Si l’has sentit tota la vida, és normal pensar-ho, no?

 width=

Però què passa si ets un gos verd? Que et sents fatal, una autèntica piltrafa que no es mereix el respecte de ningú, això és el que arribes a pensar quan l’única cosa que veuen de tu és que ets verd, o groc, o negre, o musulmana, o homosexual o pobre. No compte per a res que siguem bons gossos? O bons humans?

Descripció

Des de 2014, se celebra en eixa data el dret de totes les persones a viure una vida plena i productiva en dignitat. El Dia de la Zero Discriminació pretén fomentar la inclusió, la solidaritat i la pau i, sobretot, aidar a generar canvis que facen possible una societat més sostenible.

El dret a la no discriminació implica que totes les persones reben un tracte digne: que es respecte la seua autonomia, privacitat i confidencialitat, i que se’ls garantisca l’absència de coacció i abús en igualtat de condicions.

En la vista posada a la defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals, es posa l’accent principalment en la dignitat de totes les persones independentment de les seues opcions afectives i sexuals i de la seua identitat de gènere. Es una jornada impulsada des del Programa Conjunt de les Nacions Unides sobre el VIH/SIDA, ONUSIDA (UNAIDS en les seues sigles en anglès).

 class=
Més informació

Els continguts i objectius d’aquesta proposta coincidixen parcialment en els del Dia Internacional contra la Violència i l’Assetjament Escolar (primer dijous de novembre) i en els del Dia dels Drets Humans (10 de desembre). També guarda relació en el Dia Mundial de Lluita contra la SIDA (1 de desembre).

A Aragó…

Aquí, des de fa uns anys, diferents entitats (col·lectius LGTBIQ+, sindicats, organismes oficials, la Universitat, organitzacions no governamentals, etc.) solen organitzar actes, jornades, taules informatives… com una forma de conscienciar sobre la diversitat i mostrar rebuig a la discriminació en qualsevol de les seues formes.

Més allà del significat concret de la data, a l’Aragó comptem en l’Espai d’Atenció per a la Igualtat i No Discriminació, dependent del Servei d’Igualtat de la Direcció General d’Igualtat i Famílies, que té com a missió dur a terme les actuacions i mesures que, a l’àmbit de l’administració de la nostra comunitat autònoma, contribuixen a la promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació.

Des d’est enllaç es pot accedir als recursos que eixa Direcció General posa a disposició de totes les persones que sol·liciten accés a algun dels serveis d’igualtat o presenten una queixa per haver patit un incident discriminatori.

/></a><figcaption><a href=

Un detall

Les diferents celebracions de cada any incidixen en diferents aspectes i detalls que permeten concentrar l’atenció en ells. Fins ara han sigut:

 • 2014. Unix-te a la transformació
 • 2015. Obre’t al món, tendeix la mà
 • 2016. Distingix-te
 • 2017. Fes-te sentir, per la #cerodiscriminación
 • 2018. Discrimines?
 • 2019. Mobilitza’t per canviar les lleis discriminatòries
 • 2020. Zero discriminació contra les dones i les nenes
 • 2021. Posar fi a les desigualtats
 • 2022. Eliminem les lleis que perjudiquen, creiem lleis que empoderen
 • 2023. Despenalitzar salva vides

Una reflexió

ONUSIDA sintetitza els esforços de diversos organismes de Nacions Unides per intentar erradicar l’epidèmia del VIH/SIDA, plantejar estratègies i contrarestar l’estigma que suporta. Des de la seua aparició fa uns quaranta anys, els col·lectius que més han sofert eixa malaltia (homosexuals i drogodependents) han estat culpabilitzats, quan la realitat és la d’una malaltia cruel, que s’ha emportat milions de vides i que té especial incidència als països del Tercer Món.

La SIDA és un problema de salut pública, però també reflectix desigualtats socials, desequilibris mundials, i concentra prejudicis, desconeixement i discriminacions al voltant seu. Per això, és lògic que en aquest àmbit sorgisca parlar de “zero discriminació”. Entre els diferents recursos i publicacions que oferix la pàgina d’ONUSIDA, es pot veure el reportatge “Participació de la UE a l’Aliança Mundial en el Dia de la Zero Discriminació”.

Propostes per al professorat

Al Programa Conjunt de les Nacions Unides sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) es conjuminen els esforços d’11 organitzacions de les Nacions Unides: ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, ONUDD, ONU Dones, OIT, UNESCO, OMS i el Banc Mundial. Pot investigar-se a quines entitats pertanyen eixes sigles i propiciar una conversa sobre la relació de cadascuna d’aquestes organitzacions.

/></a><figcaption><a href=

Es recomana no perdre contacte en diferents campanyes que, a l’entorn de Nacions Unides, fonamentalment en relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, es presenten de manera periòdica. Per exemple, visitar i reflexionar sobre continguts com els oferts en la web “Suport positiu”.

Eixa proposta té una evident transversalitat i necessite una atenció contínua a l’aula i al centre. Reforça l’impuls al desenvolupament de valors que fomenten la igualtat efectiva entre homes i dones i la prevenció de la violència de gènere, i dels valors inherents al principi d’igualtat de tracte i no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, fomentant l’aprenentatge de la prevenció de qualsevol mena de violència i la resolució pacífica de conflictes.

Participa de principis metodològics com l’atenció a la diversitat dels alumnes i una especial atenció a la intel·ligència emocional, promovent un clima d’aula i de centre que afavorisca l’equilibri personal i unes relacions personals basades en els valors fonamentals de convivència, des de la prevenció de conflictes i la resolució pacífica d’eixos, així com la no violència a tots els àmbits.

Objectius que aida a complir aquesta proposta

ESO:
 • Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg, afirmant els drets humans i la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns d’una societat plural, i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.
 • Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre homes i dones, així com qualsevol manifestació de violència contra la dona.
 • Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions en els altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol mena, els comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes.
Batxillerat:

Matèries en les quals pot vincular-se

 • Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència cívica responsable, inspirada pels valors de la Constitució espanyola, així com pels drets humans, que fomente la corresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa.
 • Consolidar una maduresa personal i social que els permeta actuar de manera responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials.
 • Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar críticament les desigualtats i discriminacions existents, i en particular la violència contra la dona i impulsar la igualtat real i la no discriminació de les persones per qualsevol condició o circumstància personal o social, en atenció especial a les persones en discapacitat.
 • Valors ètics. (ESO, 1r i 2n cicle)
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans. (ESO, 2n cicle)
 • Batxillerat: A assignar en funció de modalitat.

Desenvolupament de competències

 • Competències socials i cíviques