Dia Mundial del Medi Ambient

Esta entrada también está disponible en: Aragonés Català Español Français English

TU ETS ECO?

Ets un ecologista esgotador o el medi ambient no et preocupa gaire?

Descobreix-lo ja mateix en el nostre test verd:

Pregunta 1: Si uses les bicis de l’ajuntament per anar a qualsevol part és perquè:

 1. Em fluixeja la sensació de no saber si funcionaran els frens o no. El subidón d’adrenalina és brutal.
 2. El planeta és el primer per a mi. No hi ha planeta B, saps?
 3. Encara no puc conduir, jo el que vull és anar en cotxe a totes parts.

Pregunta 2: Els patinets elèctrics et pareixen:

 1. D’idiotes. A tu no et veuen muntat/a ací ni mort/a.
 2. Si són bons per al planeta, són bons per a mi. No hi ha planeta B, saps?
 3. Estic estalviant per a comprar-me un mentre espero a tenir cotxe.

Pregunta 3: Què opines de les palletes de paper?

 1. Les odio en totes les meues forces, sempre es partixen a meitat de granissat i després no et pots beure el cul. A la merda el planeta, jo vull el meu granissat!
 2. Si són bones per al planeta, són bones per a mi. No hi ha planeta B, saps?
 3. Les entenc, però no les comparteixo. He acabat per portar-me la meua pròpia palleta de metall a la butxaca, de vegades quan trec les claus per entrar a casa, em cau i la llepa el gos de la meua veïna i després totes les begudes em fan gust de baves de gos, però almenys no utilitzo palleta de plàstic.

Majoria de a, b i c:

 width=

És igual el que t’hagi sortit al test, posa’t les piles en el tema del medi ambient que, si no, acabarem vivint en estacions espacials fora de la Terra perquè estarà arrasada, que ara mateix igual et sona guay, però et dic jo que n’hi ha prou en veure la sèrie aquesta dels 100 per saber que eixa gent ha acabat pirada de no estar mai a l’aire lliure. Pots començar per assabentar-te de quan se celebra el dia de la sostenibilitat i què és l’eslògan “Una sola Terra”, n’hi ha prou amb continuar llegint!

Descripció

El Dia Mundial del Medi Ambient té ja cinquanta anys: se celebra des de 1973. L’any anterior, la Conferència d’Estocolm, en el lema “Una sola Terra”, havia marcat l’inici d’aquesta data emblemàtica per a la divulgació i la sensibilització ambiental.

La defensa del medi ambient és fonamental per garantir la pròpia supervivència del nostre planeta i, per tant, el futur de la nostra espècie. La paraula clau és “sostenibilitat”. Una sostenibilitat que pot aplicar-se a la producció i al consum d’energia, als sistemes de protecció de la biodiversitat, al comerç mundial, al repartiment de béns, a la distribució de recursos a nivell global o al transport, passant per com vivim a les nostres ciutats i pobles, com i on s’invertix els nostres diners, quins hàbits mantenim… El nostre dia a dia està molt relacionat en eix assumpte de gran importància.

Més informació

Els objectius i continguts d’aquesta proposta poden ser relacionats en altres dues dates per a les quals hi ha contingut específic: Dia Mundial de l’Aigua (22 de març) i Dia Internacional contra el Canvi Climàtic (24 d’octubre). Destaquem també la celebració del Dia Internacional de l’Educació Ambiental (26 de gener) i del Dia Internacional de Lluita contra la Desertificació i la Sequera (17 de juny).

Un detall

En 2022, coincidint amb eix cinquantenari, es va replicar el lema “Una sola Terra”, incidint en la solidaritat global, ja que tots estem en el mateix vaixell i que fins i tot el més llunyà pot afectar-nos. Entre les accions a emprendre per la ciutadania, per governs i per empreses es troba la prevenció i les mesures davant la contaminació per plàstics (tema central del Dia Mundial del Medi Ambient 2023), facilitant la transició cap a una economia circular. En la Pàgina del Dia Mundial tenim molta més informació sobre tot això. Est vídeo també ens ho explica.

Les grans decisions sobre estratègies i patrons de sostenibilitat corresponen a governs nacionals i regionals, institucions financeres, empreses, i organitzacions internacionals en el poder de reescriure les regles i obrir nous horitzons. Però a més de les grans entitats, també les persones, la societat civil, tenen el seu paper en la defensa, la sensibilització i la participació. Com més alcem les nostres veus, més podrem ajudar al canvi.

A l’Aragó…

Des de la segona meitat del segle XX, es compta a l’Aragó en una llarga trajectòria de reivindicació mediambiental, lligada històricament a la defensa del territori, en gran part des de la societat civil i, a poc a poc, assumida també per les institucions. Concebuda ja des de fa molt com un tema d’interès general, la gestió del medi ambient obeïx a molts agents i entitats (entre ells, les locals). A nivell autonòmic, l’Institut Aragonès de Gestió Ambiental és l’organisme especialitzat per tramitar expedients. Dins de la web del Govern d’Aragó, és possible explorar diferents temàtiques en matèria de medi ambient sota competència de l’administració autonòmica, els diferents serveis i informacions molt variades. Per exemple, ací podem conèixer els detalls de l’Estudi Ambiental Estratègic dins del Programa Feder Aragó 2021-2027 (“Construint Europa des d’Aragó”).

A la nostra comunitat existix una legislació molt abundant i detallada en relació amb la gestió mediambiental, que en certa manera aplica la Llei espanyola del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat i també les directives europees. La Llei d’Espais Protegits d’Aragó estipula diferents figures de protecció, com els espais albergats a la Xarxa Natural d’Aragó, es cataloguen les espècies de flora i fauna amenaçades, etcètera. En tot aquest àmbit, el Consell de Protecció de la Naturalesa d’Aragó és un òrgan col·legiat, consultiu i de participació en matèria de protecció de la naturalesa i d’utilització racional dels seus recursos. A les seues actuacions, atén criteris ecològics, socials i culturals. Està constituït per persones de reconeguda competència a les disciplines relacionades en l’estudi, la protecció i la gestió del medi ambient.

Una reflexió

A l’hora de conscienciar-nos sobre problemes mediambientals, trobem un gran obstacle en els grans interessos econòmics, l’especulació, l’excessiva atenció al “mercat” i la urgència del benefici immediat. Eixos interessos obeïxen a actors, molt influents, que impedixen una visió a llarg termini i alimenten la idea que qüestionar determinats models de creixement va contra el progrés.

Suggerim una lectura i comentaris entorn de l’article “Ara resulta que l’escalfament global és d’esquerra” de Sergio C. Fanjul en Retina / El País (juliol 2022): en ell es parle de la manipulació intencionada des d’un prisma negatiu que en moltes ocasions es done a les polítiques que mostren preocupació mediambiental, com si cridar l’atenció sobre aspectes com l’escalfament global respongués tan sols a qüestions ideològiques. Pot ser un interessant element de conversa en Batxillerat.

 class=

Propostes pel / per a la professor/a

Eix tema és molt interdisciplinari i oferix moltes possibilitats per tenir una vinculació molt definida en l’experiència diària, en l’entorn, en hàbits de consum i actituds quotidianes, i de compromís en els altres i en l’entorn, partint des de lo individual.

Segurament haurà estat ja explorat en el centre, però no ens resistim a esmentar “Realitat ODS”, un programa educatiu del Departament d’Educació, Cultura i Esport del Govern l’objectiu principal del qual és el de comprometre a la comunitat educativa en els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030. En tot cas, els continguts i propostes presentats aquí poden ser de gran utilitat.

 class=
Realitat ODS – programa educatiu

Per mostrar un exemple, hi ha una crònica molt interessant sobre unes jornades sobre el canvi climàtic al programa curricular aragonès (#AragónClimateWeek)

Suggerim senzilles recerques sobre diferents continguts mostrats a la pàgina de Govern d’Aragó quant a Biodiversitat, entorn d’assumptes com l’Estratègia Aragonesa de Biodiversitat, la Xarxa Natura 2000, els projectes europeus, o els plans d’acció sobre espècies amenaçades, etc. En eix sentit, poden plantejar-se a l’alumnat activitats més específiques entorn del Catàleg d’Espècies Amenaçades d’Aragó (flora i fauna).

 class=

És molt recomanable el treball entorn de recursos com els servits per l’Ajuntament de Saragossa a través del Centre de Documentació de l’Aigua i el Medi Ambient. Des d’aquest centre es dona suport a la recerca, el coneixement, l’estudi, l’educació i la divulgació en temes ambientals afavorint l’accés a la informació ambiental i la participació ciutadana. Recomanem consultar la seua pàgina web i, si pot ser, la visita presencial a un emplaçament (refetor i cillas de l’antic convent de Santo Domingo) que a més compta en un singular valor històric i patrimonial.

Superant el marc aragonès, hi ha diferents pàgines que oferixen activitats multimèdia de Medi Ambient per a Educació Secundària, com “Ambientech”, o Educació 3.0, en recursos per treballar en el Dia Mundial del Medi Ambient: documentals, interactius, jocs… entre els quals, per exemple, es facilita l’enllaç de descàrrega del joc World Rescue.

 class=

Durant tota l’Educació Secundària, el currículum aragonès incorpora elements relacionats en el desenvolupament sostenible i el medi ambient, així com la protecció davant emergències i catàstrofes, tenint entre els seus principis metodològics generals un ensenyament per a la comprensió, el foment de la creativitat i el pensament crític, l’aprenentatge per descobriment, la preparació per resoldre problemes de la vida quotidiana, i la relació en l’entorn social i natural, posant accent en l’educació per a la salut i educació ambiental.

Objectius que ajuda a complir aquesta proposta

ESO:
 • Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per, en sentit crític, adquirir nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació.
 • Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en diferents disciplines, així com conèixer i aplicar els mètodes per identificar els problemes als diversos camps del coneixement i de l’experiència.
 • Valorar críticament els hàbits socials relacionats en la salut, el consum, la cura dels éssers vius i el medi ambient, contribuint a la seua conservació i millora.
Batxillerat:
 • Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents històrics i els principals factors de la seua evolució. Participar de manera solidària en el desenvolupament i millora del seu entorn social.
 • Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals.
 • Conèixer i valorar de manera crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el canvi de les condicions de vida, així com afirmar la sensibilitat i el respecte cap al medi ambient.

Matèries en les quals pot vincular-se

 • Biologia i Geologia / Geografia i Història / Valors ètics. (ESO, 1r i 2n cicle)
 • Economia / Cultura científica. (ESO, 2n cicle)
 • Batxillerat: A assignar en funció de modalitat. Per exemple, Ciències de la Terra i el Medi Ambient, sense descartar unes altres.

Desenvolupament de competències

 • Competències socials i cíviques